103 166, FbZ, Hattenhofen, 09.05.2002 (May 9th, 2002)