218 + 218, EC196, Oberthalhofen, 02.11.2001 (Nov. 2nd, 2001)