605 + 605, EC95, Oberthalhofen, 02.11.2001 (Nov. 2nd, 2001)