KEG 2112, Hattenhofen, 26.08.2001 (Aug. 26th, 2001)